Vårt miljöarbete

Alla verksamheter har en miljöpåverkan, utifrån den kunskapen bedriver vi ett aktivt miljöarbete.

Initial Sverige skall verka för en nyskapande och hållbar utveckling. Vi tar vårt ansvar genom att verksamheterna bedrivs utifrån gällande miljölagar och att kraven efterföljs. Vår strävan är att reducera miljöpåverkan och de negativa miljöeffekterna.

Därför prioriterar vi följande:

  • Avfall: genom källsortering och rätt hantering minskas miljöverkan.
  • Energi: vi använder oss av miljömärkt el samt naturgas. Förbrukningen minskas genom avancerande återvinningssystem i våra tvätterier.
  • Kemikalier: vi arbetar aktivt för att minska mängden av kemikalier med hjälp av automatiska doseringssystem och reningsverk.
  • Utbildning: medarbetare utbildas kontinuerligt. Kompetensen erhålls genom Eco Driving, kemikalie-, tvätt-, miljö- och produktutbildning samt andra för verksamheten relevanta utbildningar.

Vi på Initial Sverige AB ställer ständigt höga krav på oss själva, speciellt när det kommer till att minska vår miljöpåverkan. Därför har vi valt att hålla våra tvätterier Svanenmärkta och ISO14001-certifierade.

Detta är krav som vi dock inte kan ställa på alla våra underleverantörer. Vi försöker naturligtvis ständigt föra en dialog med våra samarbetspartners för att uppmuntra att även dem anammar en tydligare och mer aktiv miljöprofil.

Detta är även en viktig del i den leverantörsbedömning som görs när vi väljer vilka vi ska arbeta med. Men tyvärr så omöjliggör Sveriges geografi i vissa fall ett aktivt val både från vår och underleverantörens sida.

Svanen-licens för vårt tvätteri i Järfälla Svanen-licens för vårt tvätteri i Staffanstorp
010-470 49 70
Svanenmärkta och ISO-certifierade tvätterier